Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten, en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Waarom verwerkt het Huis van M persoonsgegevens?

In het Huis van M kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting  (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Wat zijn de plichten van de praktijk?

Het Huis van M is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Welke gegevens verzamelt het Huis van M van u?

Voor welk doel worden uw gegevens verzameld?

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling),

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten:

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail kenbaar maken aan het Huis van M. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

U vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt een patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

U kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij u tekent voor ontvangst. Uitvoering van uw rechten is kosteloos, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter.

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?

Alle medewerkers van het Huis van M hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners

Uitwisseling gegevens

Het Huis van M wisselt, nadat u hiervoor gericht schriftelijk toestemming heeft gegeven, gegevens uit met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld medicatie, eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe arts voor integrale geneeskunde kiest, kunt u uw arts vragen om uw dossier aan u ter beschikking te stellen.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie het Huis van M gegevens deelt of over de omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw arts hierover graag met u in gesprek.

Contactgegevens

maaike@hethuisvanm.nl
www.hethuisvanm.nl

BIG nr: 49038269901


Het Huis van M is onderdeel van vdGraaff Neurologie BV. KvK 61985651

Postadres: Herensingel 170, 1382 VV, Weesp